Правила предоставления услуг

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.

2. Pojęcia regulaminu

O ile w regulaminie jest mowa o:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 2. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług i usług psychologicznych;
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu;
 4. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Konto obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez Klienta, który zapewnia, iż nikt inny nie może mieć legalnego dostępu;
 5. Kontrakt – oznacza umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 6. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
 7. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 1. maja 2018 r.;
 8. Serwis – oznacza stronę internetową https://consonance-therapy.com;
 9. Usługa – oznacza wszelkie usługi indywidualne oraz grupowe, świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu
 10. Seminarium/webinarium- oznacza kilkagodzinowy lub kilkadzienny wykład szkoleniowy, rozwojowy lub terapeutyczny;
 11. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim tj. Gabinet Psychologiczny Online założony w ramach Consonance Therapy Institute sp. z o.o. (dalej Firma) z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 15/204, NIP: 5272950623, REGON: 38823095000000, KRS: 0000883650, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

3. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie. Do tych usług zaliczana jest również usługa pierwszej nieodpłatnej rozmowy telefonicznej poza standardowymi godzinami pracy, lub w czasie, gdy nie ma umówionych innych wizyt online.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności, przedstawionej na koncie Klienta zarejestrowanego, lub podczas zamawiania wizyty online na Serwisie.
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na Serwisie.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

4. Forma świadczenia usług

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerką bądź rozmową internetową bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype, WatsApp, Zoom, Viber (posiadający system rozmów szyfrowanych) lub za zgodą Klienta przy wykorzystaniu aplikacji Skype, Messenger, WatsApp, Zoom, Viber rozmowy telefonicznej bez kamery.
 2. Wybór formy świadczenia usług należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.

5. Zawarcie kontraktu

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na Serwisie. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. Klient wchodzi na Serwis i wykorzystuje podany email do tego kontaktu.
 3. Aby uzyskać taką formę usługi, Klient sprawdza wolne godziny pracy, lub dzwoni w godzinach 9 – 18 w dniu roboczym.
 4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  1. wejście na stronę – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej na Serwisie,
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  3. rejestracja na kurs, seminarium lub konsultację przez formę rejesrtrcyjną, w której klient zgadza się na warunki regulaminu oraz polityki prywatności, podanie adresu e-mail, nr telefonu, imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania w przypadku prośby o wystawienie faktury.
  4. zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 5. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwości wysyłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 7. Klient ma prawo do skorzystania z pierwszej bezpłatnej konsultacji poprzez rozmowę telefoniczną lub przy pomocy Messenger. Jeśli jest zainteresowany korzystaniem z dalszych usług , stają się one odpłatne, zgodnie z formą świadczenia usługi i ceną przedstawioną w dziale Płatności na koncie Klienta. Klient po odbyciu pierwszej darmowej konsultacji informacyjnej ma prawo nie korzystać z odpłatnych usług. Jego konto zostanie usunięte zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 8. Kontrakt, w ramach którego świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym zostaje zawarty z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 9. Zawarcie kontraktu, w ramach którego będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.
 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

6. Zaświadczenia

 1. Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym. Kto, ile razy i w jakim seminarium, terapii uczestniczył.
 2. W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyci przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym.

7. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, które będą mu świadczone, jest zobowiązany do zapłaty z góry, przed rozpoczęciem usługi lub odrazu po okazanej usłudze.
 3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź w formie płatności online poprzez portal Paynow, eCard, PayPal lub płatności oraz przelewu tradycyjnego.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależniona jest od formy usługi i przedstawiona jest w dziale Płatności na koncie Klienta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta, w sytuacjach niestandardowych.
 6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie powinno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu rozmowy.
 7. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 8. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy, wysłania potwierdzenie przelewu tradycyjnego, lub dokonaniu płatności przez pośrednika płatności.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Paynow, obsługiwany przez firmę mBank z siedzibą w Sopocie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
  1. Niewykorzystane usługi z rabatem nie podlegają zwrotowi pieniędzy.
  2. Usługi niewykorzystane z rabatem, mogą zostać przeniesione na inny termin za poprzednim umowieniem między Klientem a Usługodawcą.
  3. Niewykorzystane usługi z rabatem przepadają.
 11. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę VAT, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.
 12. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 30 zł  i  jest zależny od gabarytu przesyłki lub usługi.

8. Prawa i obowiązki stron Usługodawca:

 1. w zależności od charakteru zawartego kontraktu zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu, w szczególności w zakresie świadczenia usług , chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. może odstąpić od kontraktu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. w ramach zawartego kontraktu nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 6. w ramach zawartego kontraktu ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 7. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 9. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

9. Odstąpienie od kontraktu

 1. Każdej ze stron kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu może zostać złożone pisemnie, lub mailowo na adres na stronie w zakładce kontakt

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu zawieranego z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem kontraktu jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby, tj. w Białystok, Polsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Правила предоставления психологических услуг


1. Общие положения

 1. Следующие правила представляют собой типовое соглашение, которое заключается между Поставщиком услуг и Клиентом, если только в индивидуальном соглашении, подготовленном в письменной форме, стороны не решат изменить отдельные договорные положения.
 2. Выражения воли и согласия, сделанные сторонами по отношению друг к другу, чтобы быть эффективными, требуют того, чтобы обе стороны могли ознакомится с их содержанием через веб-сайт или адрес электронной почты, если стороны не договорились об ином.
 3. Психологическими услугами могут пользоваться лица, обладающие сознанием и полной дееспособностью, а в случае лиц, не обладающих таковыми требуется согласие хотя бы одного законного опекуна, одного из родителей.

2. Определения

Термины, используемые  всоглашении:

 1. Адрес электронной почты – адрес электронной почты, указанный Клиентом в регистрационной форме, используемой для обмена информацией между Клиентом и Поставщиком услуг,
 2. Форма – означает регистрационную форму, которую необходимо заполнить, чтобы клиент мог правильно и безопасно пользоваться психологическими услугами и услугами фирмы;
 3. Клиент – физическое лицо, юридическое лицо и организационная единица, которая не является юридическим лицом, которое закон признает дееспособным и который использует услуги, предоставляемые Поставщиком услуг в качестве части веб-сайта;
 4. Учетная запись – индивидуальная учетная запись Клиента, созданная путем правильного заполнения формы, позволяющая использовать психологические услуги и услуги, предоставляемые Поставщиком услуг в рамках веб-сайта. Учетная запись управляется только Клиентом, который гарантирует, что никто другой не может иметь законный доступ;
 5. Договор – договор на оказание  психологических услуг, заключаемый между Клиентом и Поставщиком услуг в электронной форме;
 6. Психолог – лицо, уполномоченное практиковать профессию психолога на основании Закона от 8 июня 2001 года о профессии психолога и профессионального самоуправления психологов (Законодательный вестник 2001 года, № 73, пункт 763 с поправками).
 7. Регламент – означает регламент оказания психологических услуг с 1 мая 2018 года;
 8. Веб-сайт – означает веб-сайт https://consonance-therapy.com.
 9. Услуга – означает все услуги, предоставляемые Поставщиком услуг в рамках веб-сайта, которые не являются психологической услугой,
 10. Услуги психологические – означает психологические услуги, предоставляемые Поставщиком услуг в рамках веб-сайта, в соответствии с принципами Польского этического кодекса профессионального психолога;
 11. Поставщик услуг – означает организацию, предоставляющую психологические услуги и услуги в соответствии с действующим польским законодательством, созданную в рамках Consonance Therapy Institute sp. z o.o. (далее Поставщик) с адресом Warszawа (00-842) ul. Łucka 15/204, NIP: 5272950623, REGON: 38823095000000, KRS: 0000883650, являясь участником соглашения о предоставлении психологических услуг, внесена в Центральный реестр сведений о хозяйственной деятельности Республики Польша.

3. Услуги

 1. Услуги, предоставляемые Поставщиком услуг в рамках веб-сайта, являются бесплатными и платными.
 2. В рамках бесплатных услуг Клиент может получать в первую очередь информацию о объеме предоставляемых психологических услуг и услуг, формах общения, способах оплаты и оплаты, а также другую информацию на сайте. Эти услуги также включают в себя первую бесплатную услугу телефонного звонка в нерабочее время или в случае отсутствия других онлайн-встреч.
 3. В рамках платных услуг Клиент может, прежде всего, иметь возможность предоставлять ему психологические услуги и другие услуги, предоставление которых зависит от оплаты, представленной на личном счете зарегистрированного Клиента, или при заказе онлайн-посещения веб сайте.
 4. Подробная информация о характере и форме предоставления индивидуальных психологических услуг и услуг доступна на веб сайте.
 5. Психологические услуги выполняются каждый раз психологом.

4. Форма предоставления психологических услуг

 1. Предоставление Поставщиком психологических услуг Заказчику может осуществляться посредством одной из форм общения: интернет-беседы с веб-камерой или интернет-беседы без веб-камеры через Skype Messenger, WatsApp, Zoom, Viber (с системой зашифрованного разговора) или с согласия Клиента с использованием приложения Skype, Messenger, WatsApp, Zoom, Viber телефонного разговора без камерs.
 2. Выбор формы предоставления психологических услуг принадлежит клиенту.
 3. Выбирая конкретную форму предоставления психологических услуг, клиент подтверждает, что он ознакомился с техническими условиями, позволяющими правильно использовать выбранную форму общения.

5. Заключение договора об оказании психологических услуг

 1. Чтобы Клиент мог начать пользоваться услугами Заказчика бесплатно, достаточно зайти на веб сайт. Использование бесплатных услуг не зависит от выполнения Клиентом каких-либо других условий, в частности, этот доступ не зависит от регистрации Клиента на веб-сайте.
 2. Клиент посещает веб сайт и использует номер телефона, указанный для этого контакта.
 3. Чтобы получить эту форму обслуживания, клиент спрашивает по почте или звоните по телефону в свободные рабочие часы с 9 до 18 в рабочий день.
 4. Для того чтобы начать пользоваться платными психологическими услугами Клиенту, необходимо сделать следующее:
  1. зайти на сайт – введя его адрес в веб-браузере,
  2. прочитать все положения правил и политику конфиденциальности,
  3. запросить у психотерапевта возможную дату и время для услуги, выбор варианта, в котором клиент соглашается с условиями правил и политикой конфиденциальности, предоставляя адрес электронной почты, номер телефона, имя и фамилию, полный адрес в случае запроса счета.
  4. подтверждение данных, введенных в форму, и отправка их поставщику услуг для обработки.
 5. Выполнение вышеуказанных действий Заказчиком позволит Поставщику услуг создать учетную запись на сайте в соответствии с данными, указанными в форме. Поставщик услуг может отказать в создании учетной записи с определенным именем, если она уже используется другим лицом на веб-сайте, что противоречит закону или порядочности, нарушает личные права третьих лиц или законные интересы Поставщика услуг.
 6. Создание учетной записи клиента дает ему, в частности, возможность отправлять сообщения, записываться на прием, оплачивать психологические услуги, делать и получать декларации о воле и знаниях.
 7. Клиент имеет право воспользоваться первой бесплатной консультацией по телефону или через мессенджер исключительно с целью выяснения возможности оказания помощи, квалификации и вариантов консультации (не ставиться диагноз, не оказывается профессиональная консультация). Если он заинтересован в использовании психологических услуг, они становятся платными в соответствии с формой предоставления услуг и ценой, указанной в разделе «Платежи» на счете Клиента. После завершения первой бесплатной информационной консультации клиент имеет право не пользоваться платными психологическими услугами. Его учетная запись будет удалена в соответствии с принципами Политики конфиденциальности.
 8. Психологический договор, в соответствии с которым будут оказываться платные услуги и психологические услуги, заключается, когда клиент подтверждает выбор психологической услуги или услуги, предлагаемой Поставщиком услуг, которая должна быть ему предоставлена.
 9. Заключение психологического договора, по которому будут предоставляться психологические услуги, равносильно согласию Клиента на предоставление этих услуг.
 10. Вышеуказанные положения не исключают применения § I абз. 3 из правил.

6. Сертификаты

 1. Сертификаты выдаются по требованию клиента в соответствии с фактами. Кто, сколько раз и в какой терапии участвовал.
 2. В случае справок для пары выдается справка о завершении терапии / консультации к определенному периоду времени.

7. Вознаграждение и способ оплаты

 1. Вознаграждение за психологические услуги и услуги является договорным вознаграждением и включает налог на товары и услуги.
 2. Клиент, предпринимая действие по выбору психологической услуги или услуги, которая будет ему оказана, обязан оплачивать ее предварительно, до начала услуги.
 3. Вознаграждение за психологическую услугу или услугу выплачивается через каналы оплаты, доступные через веб-сайт, в форме банковского перевода или в форме онлайн-платежа через eCard, PayPal или посредством платежа «Imoje» и традиционным переводом.
 4. Размер вознаграждения за психологическую услугу или услугу зависит от формы психологической услуги или услуги и указывается в разделе «Платежи» на счете Клиента.
 5. Поставщик услуг оставляет за собой право изменять прайс-лист с согласия Заказчика в нестандартных ситуациях.
 6. Клиент обязуется выплатить вознаграждение без промедления. В любом случае, вознаграждение должно быть выплачено Поставщиком услуг до начала оказания услуги или психологической услуги не позднее, чем через 24 часа после установления даты разговора.
 7. Невыплата вознаграждения в соответствующей сумме или времени означает, что Поставщик услуг не обязан предоставлять Клиенту психологическую услугу или услугу в соответствии с заключенным договором.
 8. Вознаграждение считается выплаченным в момент зачисления на банковский счет Поставщика услуг, отправки подтверждения традиционного перевода или осуществления платежа через посредника по платежам.
 9. Клиент может выбрать следующие формы оплаты за заказанные Товары или Услуги: платежи BLIK, платежная карта, электронный перевод через внешнюю платежную систему imoje, управляемый ING Bank Śląski S.A. со штаб-квартирой в Катовице.
 10. Поставщик услуг оставляет за собой право применять скидки в выбранные периоды и для определенных групп лиц.
  1. Неиспользованные услуги со скидкой не подлежат возврату.
  2. Услуги, не используемые со скидкой, могут быть перенесены на другую дату по предварительному согласованию Клиента и Поставщика услуги.
  3. Неиспользованные услуги со скидкой теряются.
 11. Поставщик услуг выдает счет-фактуру по НДС по запросу Клиента, после того как Клиент предоставит данные, необходимые для его выдачи.
 12. Стоимость доставки варьируется от 0 до 30 злотых и зависит от размера груза или услуги.

8. Права и обязанности сторон Поставщик услуг:

 1. в зависимости от характера заключенного психологического договора обязуется оказывать Клиенту психологическую услугу или услугу в соответствии с его содержанием и положениями регламента.
 2. обязуется хранить в тайне информацию, касающуюся Клиента и полученную по психологическому договору, в частности в области психологических услуг, если иное не предусмотрено законом. Обязательство секретности не ограничено во времени.
 3. несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение психологического контракта, если только его неисполнение или ненадлежащее исполнение не вызвано действиями или бездействием клиента, действиями или бездействием третьих лиц или форс-мажорными обстоятельствами.
 4. может выйти из психологического договора в соответствии с положениями регламента.
 5. в соответствии с заключенным психологическим договором отсутствует обязанность предоставлять платные услуги, в том числе, в частности, психологические услуги в случае невыплаты Клиентом вознаграждения.
 6. В соответствии с заключенным психологическим договором вправе прекратить оказание психологических услуг и услуг в случае предоставления Заказчиком незаконного или оскорбительного содержания.
 7. имеет право приостанавливать функционирование веб-сайта в случае продолжающейся эксплуатации и технического обслуживания веб-сайта, программного обеспечения и технических устройств, связанных с ним.
 8. имеет право заблокировать учетную запись клиента, которая нарушает любое из положений правил или закона.
 9. имеет право изменять положения регламента.

9. Отказ от договора

 1. Каждая сторона психологического договора имеет право отказаться от него.
 2. Это право осуществляется путем подачи соответствующего заявления другой стороне.
 3. Заявление об отказе от психологического контракта должно быть подано таким образом, чтобы другая сторона могла прочитать его не позднее, чем за 24 часа до даты начала исполнения психологического контракта.
 4. Заявление о выходе из психологического договора может быть подано в письменном виде или по электронной почте на адрес, указанный на странице в контактной вкладке.

10. Заключительные положения

 1. Правила применяются со дня их размещения на сайте и являются неотъемлемой частью психологического договора, заключенного с Клиентом.
 2. В любом случае, и в частности, если клиент является иностранным лицом, закон о психологическом договоре относится к польскому законодательству, и польские суды должны разрешать все споры, связанные с договором и правилами между Поставщиком услуг и Клиентом. Предполагается, что договор был заключен в зарегистрированном офисе, то есть в Варшаве, в Польше.
 3. В вопросах, не охватываемых положениями договора и правил, в частности, применяются следующие положения: – Закон от 8 июня 2001 года о профессии психолога и профессиональном самоуправлении психологов (Законодательный вестник 2001.73.763 с поправками), – Закон от 18 июля 2002 года. ., об оказании электронных услуг (Законодательный вестник 2002.144.1204 с изменениями), – Закон от 23 апреля 1964 года, Гражданский кодекс (Законодательный вестник 1964.16.93 с изменениями).