Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.
2. Pojęcia regulaminu

O ile w regulaminie jest mowa o:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 2. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług i usług psychologicznych;
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu;
 4. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Konto obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez Klienta, który zapewnia, iż nikt inny nie może mieć legalnego dostępu;
 5. Kontrakt psychologiczny – oznacza umowę o świadczeniu usług psychologicznych drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 6. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
 7. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 1. maja 2018 r.;
 8. Serwis – oznacza stronę internetową https://consonance-therapy.com;
 9. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
 10. Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, podlegające zasadom polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa;
 11. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim tj. Gabinet Psychologiczny Online założony w ramach Consonance Therapy Institute sp. z o.o. (dalej Firma) z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 15/204, NIP: 5272950623, REGON: 38823095000000, KRS: 0000883650, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
3. Usługi
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie. Do tych usług zaliczana jest również usługa pierwszej nieodpłatnej rozmowy telefonicznej poza standardowymi godzinami pracy, lub w czasie, gdy nie ma umówionych innych wizyt online.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych i innych usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności, przedstawionej na koncie indywidualnym Klienta zarejestrowanego, lub podczas zamawiania wizyty online na Serwisie.
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są na Serwisie.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.
4. Forma świadczenia usług psychologicznych
 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerką bądź rozmową internetową bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype, WatsApp, Zoom, Viber (posiadający system rozmów szyfrowanych) lub za zgodą Klienta przy wykorzystaniu aplikacji Skype, Messenger, WatsApp, Zoom, Viber rozmowy telefonicznej bez kamery.
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.
5. Zawarcie kontraktu psychologicznego
 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na Serwisie. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. Klient wchodzi na Serwis i wykorzystuje podany numer telefonu do tego kontaktu.
 3. Aby uzyskać taką formę usługi, Klient sprawdza wolne godziny pracy, lub dzwoni w godzinach 9 – 18 w dniu roboczym.
 4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  1. wejście na stronę – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej na Serwisie,
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  3. Wyszukanie odpowiadającego terminu dla usługi, zaznaczenie opcji, w której klient zgadza się na warunki regulaminu oraz polityki prywatności, podanie adresu e-mail, nr telefonu, imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania w przypadku prośby o wystawienie faktury.
  4. zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 5. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwości wysyłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 7. Klient ma prawo do skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej poprzez rozmowę telefoniczną lub przy pomocy Messenger. Jeśli jest zainteresowany korzystaniem z dalszych usług psychologicznych, stają się one odpłatne, zgodnie z formą świadczenia usługi i ceną przedstawioną w dziale Płatności na koncie Klienta. Klient po odbyciu pierwszej darmowej konsultacji informacyjnej ma prawo nie korzystać z odpłatnych usług psychologicznych. Jego konto zostanie usunięte zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 8. Kontrakt psychologiczny, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 9. Zawarcie kontraktu psychologicznego, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.
 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.
6. Zaświadczenia
 1. Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym. Kto, ile razy i w jakiej terapii uczestniczył.
 2. W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyci przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym.
7. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia
 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, które będą mu świadczone, jrst zobowiązany do zapłaty z góry, przed rozpoczęciem usługi
 3. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź w formie płatności online poprzez portal eCard, PayPal lub płatności „Imoje” oraz przelewu tradycyjnego.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę lub usługę psychologiczną uzależniona jest od formy usługi lub usługi psychologicznej i przedstawiona jest w dziale Płatności na koncie Klienta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta, w sytuacjach niestandardowych.
 6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi psychologicznej przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu rozmowy.
 7. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 8. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy, wysłania potwierdzenie przelewu tradycyjnego, lub dokonaniu płatności przez pośrednika płatności.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
  1. Niewykorzystane usługi z rabatem nie podlegają zwrotowi pieniędzy.
  2. Usługi niewykorzystane z rabatem, mogą zostać przeniesione na inny termin za poprzednim umowieniem między Klientem a Usługodawcą.
  3. Niewykorzystane usługi z rabatem przepadają.
 11. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę VAT, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.
 12. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 30 zł  i  jest zależny od gabarytu przesyłki lub usługi.
8. Prawa i obowiązki stron Usługodawca:
 1. w zależności od charakteru zawartego kontraktu psychologicznego zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychologicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu psychologicznego, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. może odstąpić od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. w ramach zawartego kontraktu psychologicznego nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 6. w ramach zawartego kontraktu psychologicznego ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 7. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 9. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
9. Odstąpienie od kontraktu psychologicznego
 1. Każdej ze stron kontraktu psychologicznego przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychologicznego musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu psychologicznego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychologicznego może zostać złożone pisemnie, lub mailowo na adres na stronie w zakładce kontakt
10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu psychologicznego zawieranego z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem kontraktu psychologicznego jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby, tj. w Białystok, Polsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)